Mandátní smlouva

Mandátní smlouva je úřední dokument, který sjednává obchodní záležitosti mezi dvěma stranami (fyzickými osobami nebo společnostmi). Mandátní smlouvu řídí a upravuje obchodní zákoník, podle zákona číslo 513/1991 Sb. Tato smlouva je vhodná pro lidi vykonávající určitou činnost, za kterou dostávají pravidelně určitý honorář. Smlouva popisuje vztah mezi mandatářem a mandantem, základní definice této smlouvy je, že mandant je povinen zaplatit mandatářovi určitou částku, která byla předem domluvena a která mu náleží za vykonané činnosti / úkoly / záležitosti, které mandatář vykonal pro mandanta. Tuto smlouvu můžou mezi sebou uzavírat pouze podnikatelé.

V obchodním zákoníku není žádné ustanovení, které by říkalo, jakou formou se musí smlouva uzavírat, to znamená, že obě strany můžou smlouvu uzavřít způsobem, jaký jim vyhovuje. Podnikatelé se můžou domluvit ústně nebo uzavřít smlouvu konkludentním způsobem a také samozřejmě písemnou formou. V zákonu je jediná výjimka, kdy musí byt smlouva uzavřena pouze daným způsobem. Pokud ve smlouvě předmět popisuje právní činnosti, které vyžadují písemnou smlouvu, tak podnikatelé můžou smlouvu uzavřít pouze písemným způsobem.

Mandátní smlouva je rozdělena do několika částí – smluvní strany, předmět smlouvy, práva a povinnosti mandatáře, práva a povinnosti mandanta, smluvní odměna a závěrečná ustanovení. Do první části smlouvy – tedy smluvní strany se uvádějí informace o mandatáři a mandantovi. Musí se vyplnit informace, které se týkají obou stran - název a sídlo společnosti, bankovní účet, IČ, DIČ a telefonní spojení. Dále je ve smlouvě položka předmět smlouvy, tady se uvádí o jakou činnost / službu se jedná. Dále se může uvádět, jak dlouho bude smlouva trvat.

Další část smlouvy se věnuje položce práva a povinnosti mandatáře, zde se napíší konkrétní podmínky, povinnosti a práva mandatáře, který tyto informace stvrzuje svým podpisem na konci smlouvy. Mandatář musí být diskrétní ohledně podmínek a informací, které mu poskytla druhá strana pro vykonávání smluvené činnosti. Zákon mandatářovi nařizuje, aby postupoval při plnění smluvených záležitostí s odbornou péčí.

Pokud mandátní smlouva toto nestanovuje, tak mandatář tyto záležitosti nemusí vyřizovat osobně. Od uzavření smlouvy, až po její ukončení má mandatář právo se mandantovi dívat do podkladů. Další bod je velice podobný tomu předchozímu, jedná se o práva a povinnosti mandanta, zde se určují potřebné dokumenty / podklady, které souvisí s vykonáním domluvené činnosti. Povinností mandanta je poskytnout veškeré potřebné podklady a informace mandantovi a to bez zbytečného zdržování a odkládání. Pokud není uvedeno v úplatě, tak mandant musí mandatáři uhradit náklady, které potřebuje ke splnění smluveného úkolu. Pátý bod smlouvy pojednává o odměně pro mandatáře. Tady se jedná o výši konkrétní částky, datumu kdy musí být vyplacena a jakým způsobem bude odměna vyplacena. Někdy se také uvádí další podbod, ve kterém se řeší smluvní pokuty. Pokud není domluvená odměna vyplacena v řádném termínu, jak bylo původně domluveno v podmínkách, tak začnou naskakovat úroky z této odměny, tyto úroky se přičítají za každý den.

Poslední bod smlouvy se zabývá závěrečnými (ostatními) ujednáními. Tento článek mandátní smlouvy řeší dobu, kdy smlouva nabývá platnosti a také na jak dlouhý čas se smlouva uzavírá, dále je tu uváděna výpovědní lhůta. Nakonec smlouvy následuje kolonka podpis, kde se mandatář a mandant podepíšou, svým podpisem potvrzují platnost a pravdivost uvedených údajů a informací, celá smlouva se ještě potvrzuje razítkem společností. Smlouva začíná platit v den, kdy se podepíšou obě strany.

Tato smlouva je velice používaná mezi podnikateli a mezi společnostmi, svým obsahem a formátem se velice podobá smlouvě příkazové, kterou na rozdíl od smlouvy mandátní upravuje a řídí občanský zákoník. Mandátní smlouva je obligatorní, což znamená, že musí být vždy úplatná. Pokud potřebujete poradit ohledně uzavírání mandátní smlouvy nebo vás zajímají určité informace, tak by vám měl poradit komerční právník, který se zabývá sepisováním, vytvářením a rozborem smluv. Mandátní smlouva se vytvoří ve dvou kopiích, obě strany obdrží smlouvu. Mandátní smlouva se může změnit nebo doplnit a to pomocí písemných dodatků.

sponzorované odkazy